Certified Adviser

Remium agerar Certified Adviser (CA) för bolag listade på Nasdaq First North (First North). Bolag på First North är, till skillnad från bolagen på den reglerade marknaden, skyldiga att ha en CA vars uppgift är att säkerställa att bolagen uppfyller de regler och krav som gäller på First North.

 

Genom att agera CA för omkring 40 bolag på First North är Remium en av de marknadsledande aktörerna på marknaden. Remium har genomfört ett stort antal noteringar på First North och därefter åtagit sig uppdraget att agera CA för dessa bolag. CA-tjänsten som Remium erbjuder inbegriper i huvudsak att:

  • guida och stödja kunden genom noteringsprocessen
  • säkerställa att kunden efterföljer First Norths regelverk och kontinuerligt informera om uppdateringar i regelverket
  • löpande granska kundens informationsgivning och därtill ge råd i informationsgivningsfrågor.

Remium har utvecklat en CA-tjänst baserad på ett proaktivt arbete med avseende på kundernas informationsgivning. Detta innebär att Remium agerar bollplank innan kunden kommunicerar med marknaden i syfte att säkerställa att rätt information delges marknaden. Därutöver genomför Remium även kvartalsvisa avstämningar vad avser kundens finansiella rapportering. Syftet med avstämningen är såväl att kontrollera att kunden uppfyller sina åtaganden gentemot First North som att vid behov ge förslag på åtgärder.

För ytterligare information gällande Remiums CA-tjänst vänligen kontakta Johan Fridell på +46 8 454 32 17 eller johan.fridell@remium.com.